JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO
/ pre SZČO, FO, MALÉ A STREDNÉ FIRMY/

vedenie peňažného denníka vedenie pokladničnej knihy vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov vedenie evidencie majetku spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a jeho vypracovanie fakturácia vedenie ostatných účtovných kníh vedenie kníh jázd a cestovné príkazy spracovanie ročnej účtovnej závierky /výkaz o príjmoch a výdavkoch, výkaz o majetku a záväzkoch/

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
/ MALÉ A STREDNÉ FIRMY FYZICKÝCH A PRÁVNICKYCH OSOB/

vedenie hlavnej knihy vedenie účtovného denníka vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov vedenie evidencie majetku vedenie pokladničnej knihy evidencia DPH, daňové priznanie spracovanie ročnej účtovnej závierky /súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky/

MZDY A PERSONALISTIKA

spracovanie miezd výplatné listiny mzdové hlásenia potvrdenie o príjmoch výpočty nemocenských dávok evidencia dovolenky mzdové a evidenčné listy

DAŇOVÉ PRIZNANIE

daňové priznanie k dani z príjmu pre FO daňové priznanie k dani z príjmu pre PO daň z pridanej hodnoty daň z motorových vozidiel daň zo závislej činnosti